เอกสารที่ต้องใช้

           – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

           – สำเนาทะเบียนบ้าน

           – เอกสารการซื้อหรือเช่า สถานประกอบการ

           – เอกสารการจดทะเบียนประกอบการ เช่น ทะเบียนบริษัท ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรืออื่นๆ

           – เอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจ เช่น statement,บิลเงินสด,หนังสือว่าจ้าง,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น

           – รูปถ่ายหน้างาน / รูปถ่ายออฟฟิศ