คุณสมบัติผู้กู้

          – ประกอบธุรกิจหรือกิจการเป็นของตนเอง
          – ธุรกิจต้องมีใบจดทะเบียนประกอบการ
          – มีแหล่งที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน